Nhận định xu hướng-Chiến luơc phiên MỸ 21/4/2011

gold.forex.com.vn | 18:34:00 |

GOLD‏ (Spot) intraday: further advance


Pivot: 1497.00

Our Preference: LONG positions above 1497 with 1507 & 1516.7 in sight.

Alternative scenario: The downside penetration of 1497 will call for a slide towards 1487.5 & 1476.5.

Comment: the price is supported by a rising trend line.

Trend: ST Bullish; MT Bullish

Key levels Comment

1524** Fib projection
1516.7** Fib projection
1507* Fib projection
1507 Last
1497*** Intraday pivot point
1487.5** Intraday support
1476.5*** Intraday support


EUR / USD trong ngày: lộn ngược chiếm ưu thế.

Pivot: 1,455

ưu đãi của chúng tôi: Long vị trí trên 1,455 với targets@1.4665 & 1,472 trong phần mở rộng.

Thay thế kịch bản: Dưới đây 1,455 tìm nhược điểm thêm với 1,448 & 1,4445 như các mục tiêu.

Bình luận: cặp này vẫn còn trên lộn ngược và phải post thêm trước khi RSI cũng là đạo diễn.

Chính các cấp
1.4775
1.472
1.4665
1,4647 cuối
1.455
1.448
1.4445


GBP/USD intraday: the upside prevails.

Pivot: 1.645

Our preference: Long positions above 1.645 with targets @ 1.6575 & 1.663 in extension.

Alternative scenario: Below 1.645 look for further downside with 1.6385 & 1.635 as targets.

Comment: the pair has broken above its bullish channel upper boundary and remains on the upside.

Key levels
1.635
1.6385
1.645
1.6561 last
1.6575
1.663
1.667


USD/JPY intraday: under pressure.

Pivot: 82.35

Our preference: Short positions below 82.35 with targets @ 81.75 & 81.5 in extension.

Alternative scenario: Above 82.35 look for further upside with 82.6 & 82.8 as targets.

Comment: the pair has struck against its resistance and remains on the downside.

Key levels
82.8
82.6
82.35
81.91 last
81.75
81.5
81.15


USD/CHF intraday: under pressure.

Pivot: 0.889

Our preference: Short positions below 0.889 with targets @ 0.88 & 0.8775 in extension.

Alternative scenario: Above 0.889 look for further upside with 0.8915 & 0.895 as targets.

Comment: the pair remains on the downside and should face further weakness.

Key levels
0.895
0.8915
0.889
0.8818 last
0.88
0.8775
0.874


AUD/USD intraday: the bias remains bullish

Pivot: 1.0695

Our preference: Long positions above 1.0695 with targets @ 1.08 & 1.0825 in extension.

Alternative scenario: Below 1.0695 look for further downside with 1.065 & 1.0575 as targets.

Comment: the immediate trend remains up and the momentum is strong.

Key levels
1.0865
1.0825
1.08
1.0756 last
1.0695
1.065
1.0575


USD/CAD intraday: the downside prevails

Pivot: 0.9515

Our preference: Short positions below 0.9515 with targets @ 0.945 & 0.943 in extension.

Alternative scenario: Above 0.9515 look for further upside with 0.954 & 0.956 as targets.

Comment: the RSI is bearish and calls for further decline.

Key levels
0.956
0.954
0.9515
0.9476 last
0.945
0.943
0.94

 
BACK TO TOP