Nhận định ngày 26/04/2011

gold.forex.com.vn | 10:18:00 |

Nhn đnh ngày 26/04/2011


Doanh s nhà mi đăng ký bán ca M tăng mnh so vi d đoán và kỳ trước đã to nên đà tăng cho đng USD cũng như s gim giá tr li ca giá vàng thế gii sau khi đt mc cao k lc 1518USD/oz. Thêm vào đó vic giá du giao dch trên thế gii suy yếu tr lai khi nhu cu sư dng nhiên liu có xu hướng gim bt đã phn nào làm giá vàng gim đi.

Trong biu đ 4 gi, giá vàng đã ri đnh cao k lc và các đường MA ngn hn. Hin ti đang hướng xung đường MA 50 ngày ti vùng 1490USD/oz. Tuy nhiên đường MA này chưa thay đi chiu hướng đi trước đó và vn đang hướng t dưới lên nên kh năng giá vàng s được h tr t đường này trong ngày hôm nay cho vic tăng giá tr li.

Trong khi đó, ch báo Bollinger bands trong biu đ 1 gi cho thy s gim giá ca giá vàng thế gii khi các đường tín hiu to thành nhiu mc kháng c đè nén lên giá vàng. Mc kháng c ti dãy dưới có đ bung bng 1 nm ti vùng 1504USD/oz cho thy áp lc gim giá s to ra t mc này trong ngn hn.

Xu hướng trong ngày: gim

Biên đ d đoán: 1486-1510

Các mc h tr: 1490-1485-1480

Các mc kháng c: 1504-1510-1515

Chiến lược kinh doanh:

Bán vùng 1503-1504USD/oz, dng l 1508USD/oz cht li 1497 hoc 1491USD/oz

Mua vùng 1491-1492USD/oz, dng l 1487USD/oz cht li 1498USD/oz.

 
BACK TO TOP