Chiến lược vàng của Scotia Mocatta

gold.forex.com.vn | 10:23:00 |

Chiến lược vàng ca Scotia Mocatta

Vàng m ca phiên giao dch New York ngày th 3 tăng nh vi mc 1494 và hot đng giao dch t ra trm lng theo hướng điu chnh gim kéo kim loi này v 1488.50. Sau đó vàng được gia tăng sc mnh bi chng khoán hi phc cng vi đng USD suy yếu giúp nó đt mc k lc cao mi 1499.25 vào gia phiên. Cui phiên vàng li gim và đóng ca 1494.

Như vy vàng li tiếp tc tăng lên và đóng ca mc k lc cao mi 1495. Kim loi này đã được giao dch 1499 và mc 1500 đang là mc cn gn nht. Mc tiêu kỳ vng ca chúng tôi vn đang là 1510 và 1528. Vi mc cao mi cao hơn và mc thp mi cao hơn thì xu hướng tăng vn rt được ng h. Chúng tôi cũng cho rng h tr hin ti đang là mc pivot cũ 1476.

 
BACK TO TOP